Skip to content Skip to navigation

Frülingsrauchen - The Rustle of Spring

by Michael Goldman

original by Benny Andersen © 1969

 

Frülingsrauchen

Den endevendende tid da overleverede møl
og midler hænges ud til luftning
da pletter på vandelen træder skarpest frem
og gamle skrupler blir som ny
Den fagre tid da veltjente samvittigheder
sendes til rensning
fedtede kontaktflader hvidskures og
brudte aftaler af sig selv udskiller ny lim
Den forjættede tid da frosten går af øjnene
da ørerne læner sig faretruende ud
og håbet løber i vand
Den forstyrrede tid med uventede omslag
i tilskyndelserne
da det længe søgte viser sig at være overflødigt
eller ligefrem råddent
da hærgede problemer udstøder sidste sukke
i takt med gøgens kukken
Den forunderlige tid
da formiddagshoste minder om rallen
da brustne udsyn pudses
udlevede lommer krænges
træer og tårer fældes
og hjertet sidder løst
hvor ophobet nedhobes
ugjort gøres
støbt strømmeer
kondemnerede følelser overfyldes
til horisonten er et smykke om halsen
hvor trivialiteter dagligt timeligt
støder op til noget væsentligt brusende
hvor forskelle ikke længere kan undvære hinanden
i den vældende verden
til den stigende grønne musik
den magiske tid da det usete kommer til syne
og det uhørte høres
solsorten ler
træerne har åbnet mange små grønne øjne
når man vågner synsk og hørsk.

Rustle of Spring

The overturning time when the handed-down moths
and resources are hung out to air
when blemishes on conduct stick out the most
and old scruples are again like new
The fair time when well-earned consciences
are sent out for cleaning
greasy surfaces of contact are scrubbed white and
broken agreements secrete new glue all by themselves
The promising time when the frost leaves your eyes
when your ears tilt out alarmingly
and your hopes are watering
The confused time with unexpected shifts in impulses
when the long-sought shows itself to be superfluous
or just plain rotten
when ravaged problems utter their last gasp
in time with the cuckoo’s call
The strange time
when late morning coughs remind us of rattling in the chest
when glazed views are polished
fulfilled pockets turned inside-out
trees and tears are felled
and the heart is loosened
where the accumulation is decumulated
the undone done
the molded gushing
condemned feelings are overfilled
until the horizon is jewelry around your neck
where trivialities daily, hourly
are adjacent to something essentially effervescent
where differences can no longer do without one another
in the gushing world
to the rising green music
the magical time when the unseen appears
and the unheard of is heard
the blackbird laughs
the trees have opened numerous small green eyes
when you awake clairvoyant and clairaudient.